Đánh dấu một chặng đường mới sự phát triển của somotNET 15 năm qua.
Với nhận dạng thương hiệu mới SMNET mới tại TP. HCM

http://smnet.vn